Bzuk o.s. animačka Bzuk o.s. animačka Bzuk o.s. animačka Bzuk o.s. animačka Bzuk o.s. animačka Bzuk o.s. animačka Bzuk o.s. animačka Bzuk o.s. animačka Bzuk o.s. animačka Bzuk o.s. animačka Bzuk o.s. animačka

spolek Bzuk

Právě se nacházíte na oficiálních stránkách spolku Bzuk, dříve občanského sdružení Bzuk. Dovolíme si Vás zde informovat nejen o historii našich letních táborů pořádaných od roku 2006, na nichž prožilo krásné chvíle nesčetné množství dětí, a jak věříme, zástupy dalších prožijí, ale i o táboře připravovaném, současném, budoucím.

Věříme, že zde naleznete dostatek informací, které pomohou Vám, dětem, rozhodnout se, zda si s námi chcete užít super prázdniny a Vy, rodiče, budete mít představu o tom, s kým a kam svého potomka posíláte.

Spolek Bzuk ale není pouze letní dětský tábor. Pořádáme pálení čarodějnic, halloweenské večery, mikulášské nadílky, pouťová setkání či ohnivá vystoupení. Další akce nejen pro děti budou přibývat. I o nich Vás zde budeme včas informovat a těšit se na Vaši účast.

Základní informace a stručné znění stanov spolku Bzuk

Spolek Bzuk je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických osob, bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, rasu, státní příslušnost, náboženské vyznání a politické přesvědčení.

Název organizace: spolek Bzuk

IČ: 22766774
Datum vzniku: 23.12.2015
(jako občanské sdružení Bzuk registrováno 9.11.2011)
Sídlo sdružení: Na Kopci 244, Chrudim

Číslo bankovního účtu: 2100199896/2010
Majitel účtu: spolek Bzuk

Předseda spolku: Bc. Petr Blažek
Místopředsedkyně spolku: Mgr. Anna Blažková
Rada spolku a zakládající členové: Bc. Petr Blažek, Mgr. Anna Blažková, Bc. Martin Blažek

Poslání spolku Bzuk

Podněcovat vznik a rozvoj pozitivního vztahu jedince k sobě, k ostatním jedincům i ke svému okolí.

Hlavní cíl spolku Bzuk

Poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání a výchovy, podporovat, podněcovat a rozvíjet smysluplné trávení volného času pro děti, mládež a jejich rodinné příslušníky a poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Dílčí cíle spolku Bzuk

Umožnit dětem, mládeži a jejich rodinným příslušníkům se neformálně stýkat, pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, pozitivních hodnot a postojů, povzbuzovat respektování práv a svobody druhých, toleranci k lidem a jejich duchovním hodnotám, rozvíjet multikulturní toleranci, vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání situací, rozvíjet vnímavost a citlivost k lidem, k prostředí i k přírodě, spolupracovat s jinými spolky, sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi.

Formy činnosti spolku Bzuk

Táborová činnost a další zotavovací akce, jednodenní a víkendové akce a výlety, kulturní, sportovní, recesní, turistické a jiné programy, aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty.

Členství ve spolku Bzuk

Členy spolku Bzuk mohou být fyzické osoby starší 15 let, které vyjádří souhlas se stanovami spolku písemnou přihláškou. O přijetí za člena rozhoduje Rada spolku.

Rada spolku

Rada spolku je výkonným orgánem spolku, koordinuje činnost spolku a jeho poslání, vydává a schvaluje vnitřní předpisy, mění stanovy, rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku, rozhoduje o využití finančních prostředků, schvaluje výši členských příspěvků.

Místopředseda

Místopředseda zastupuje předsedu spolku se všemi jeho právy a povinnostmi v době jeho neschopnosti a nahrazuje jej po jeho odstoupení, odvolání či úmrtí.

Předseda

Předseda je statutárním orgánem spolku, jedná jménem spolku a zastupuje je navenek, činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody s vnějším okolím, volí Místopředsedu, kterému v době své neschopnosti předává své pravomoci, spravuje majetek spolku.

HOPLAPO

Hoplapo je setkání přístupné všem členům spolku. Mají zde možnost informovat se o činnosti spolku, plánovaných akcích, hospodaření a případných připravovaných změnách uvnitř spolku. Mají zde možnost vznášet připomínky, návrhy a námitky.

Zásady hospodaření spolku Bzuk

Spolek je neziskovou organizací, cílem činnosti není dosažení zisku.

Příjmy spolku tvoří přebytky z činností spolku, dary, dědictví, sponzorství, reklama, mecenášství, případné dotace, granty a členské příspěvky.

Příjmy spolku jsou využívány k přípravě a realizaci činností spolku, pořízení vybavení, zajištění a zkvalitnění provozu spolku a jeho dalšího rozvoje.